Månadsarkiv: oktober 2012

Barnkonventionen

 

Samhällskunskap/Svenska v.35-48FN:s barnkonvention. Vi kommer att diskutera hur man kan påverka sin egen och andras situation. Hur beslut fattas. Innebörden av mänskliga rättigheter och vikten av att granska varifrån informationen kommer.

Du ska visa att du vill och vågar ha åsikter som grundar sig på egna upplevelser samt nyförvärvad kunskap. Vår ambition är att du ska få möjlighet att delta i en manifestation för mänskliga rättigheter.

Ur Lgr 11 Skolans uppdrag

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och beredskap för framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.

Bland de övergripande målen står att läsa skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera elever att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Här kan du läsa mer om: Övergripande mål och riktlinjer

 Ni skall nu titta på http://unicef.se/barnkonventionen

Tryck på lättläst eller kortversion

Välj minst 1 av de 54 punkterna. Skriv en berättelse på ca 1-2 sidor som beskriver punkten i barnkonventionen och där du argumenterar för varför punkten är viktig. Varför valde du just den punkten? Tänk på att försöka sätta dig in i barnet i din berättelse känner sig och hur det behandlas.

T ex.Punkt 7:  Alla barn har rätt att veta vem han eller hon är.

Barnet har rätt till ett namn och till att vara medborgare i ett land.

Barnet har också rätt att veta vilka som är barnets föräldrar.

Då kan du skriva en text om ett barn som inte har fått reda på sitt namn. Vilka föräldrar har barnet? Hur kommer det sig att det blev så? Vad har det haft för inverkan på barnet och dess liv? Du ska i din text argumentera för varför punkt 7 är viktig. Dina åsikter ska tydligt vävas in.

 

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 46

Individer och gemenskaper

• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

• Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

 Information och kommunikation

• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

 Rättigheter och rättsskipning

• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 

Samhällsresurser och fördelning

• Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av,välstånd och fattigdom.

 

Beslutsfattande och politiska idéer

• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Manifestation

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristallnatten

Pernilla okt -12

 

Vilken klassiker har du läst? Vad tror du kommer att bli klassiker ?

 Vad är en litterär klassiker?

 Inte bara dammig och gammal, eller?

Enligt Nationalencyklopedin är en klassiker ”en författare eller ett litterärt verk som på grund av sitt bestående värde anses förtjäna beteckningen klassisk”. ”Bestående värde”, det gillar jag.

Svenskspråkiga Wikipedias definition är snävare. En klassiker läses av generation efter generation. Den är ”god” litteratur. Den tillhör ofta kanon, dvs anses av en auktoritet på området ha haft avgörande inverkan på en nation eller civilisation.

Vad av det barnen läser nu, kommer att anses vara klassiker sen? Jag vill veta vad du som är ung nu antar. Lämna  gärna förslag i kommentarsfältet. Kanske kan vi ordna omröstning där efter.